Miljö

Miljövänligt

Nästan alla nya värmesatsningar baseras på förnybara biobränslen. Valet av bränsle i kombination med effektiv förbränning är de faktorer som har störst betydelse för hur vår miljö påverkas av el- och värmeproduktion. Energiinnehållet i bränslet utnyttjas bättre i dag än förr. Produktionen är effektivare, liksom tekniken för rening.

Fjärrvärmen från ett värmeverk som eldas med biobränslen brukas beskrivas som koldioxidneutral. Det innebär att den koldioxid som släpps ut i samband med förbränningen i panncentralen, tidigare har tagits upp från luften och ingår i ett kretslopp där mängden koldioxid i luften inte förändras.

98% av fjärrvärmen som produceras i Perstorp kommer från biobränslen. En del av bränslet är skog som växer i direkt anslutning till Perstorp, samma skog som tar upp den koldioxid som släpps ut. Askan som kvarstår efter förbränningen återförs till skogsmarken och på så sätt kommer näringsämnen tillbaka till skogen.

En av fjärrvärmens stora fördelar är möjligheten att ändra bränslemixen utan att alla måste byta pannor. Kommer det effektivare och miljövänligare bränslen i framtiden, anpassar vi produktionsanläggningen och levererar värme via samma fjärrvärmenät.


Enkelt

Där fjärrvärmerören kommer in i kundens fastighet installeras en värmeväxlare som genom enkla inställningar säkrar att de som nyttjar fastigheten alltid har tillgång till värme och varmt vatten. De stora fördelarna med fjärrvärme är just att kunden slipper bekymra sig om uppvärmningen. Anläggningen sköter sig i princip själv och ger dig obegränsat med värme och varmvatten, utan att lukta eller skräpa ner.

Det är hög driftsäkerhet och fjärrvärmeleverantören står för reservanläggningar om huvudanläggningen skulle krångla. Kunder kan åka bort under vintern utan att oroa sig över att komma hem till en stillastående panna.

Värmeväxlaren tar lite plats och smutsar inte ner inuti fastigheten. Om fastigheten tidigare haft ett pannrum kan utrymmet utnyttjas till annat.

Fjärrvärmeinkopplingen höjer värdet på fastigheten och utgör en investering som inte tappar i värde med tiden.

Kunden behåller sin frihet att välja uppvärmningsform även med installerad fjärrvärme. Avtalet kan sägas upp på tre månader och därefter kan annan värmekälla väljas om kunden inte anser fjärrvärmen vara konkurrenskraftig.

  Slutliga Lokala Miljövärden 2018 (PDF)