Kundinformation

Vid årsskiftet var 950 kunder anslutna. Av dessa är drygt ca 850 villor och resterande är hyresfastigheter i olika storlekar, skolor, vårdhem samt mindre industrier. Totalt värms c:a 2500 lägenheter från fjärrvärmenätet. Kulvertnätet är ca 50 km långt och rymmer ca 1000 kbm vatten.

När du vill installera fjärrvärme från oss är det enklast att du kontaktar din lokala VVS-firma för att installera din nya fjärrvärmecentral. Alternativt hjälper vi dig gärna att komma i kontakt med några olika lokalt förankrade firmor. När jobbet är klart får du troligen plats över till roligare saker i det gamla pannrummet. Fjärrvärmecentralen tar inte stor plats (höjd 1,0 x bredd 0,6 x djup 0,4 meter).

1. Planering
Vi kommer hem till dig för att tillsammans gå igenom var vi ska placera din fjärrvärmecentral och hur vi ska dra rör och ledningar på smidigaste sätt.

2. Markering av ledninger
Innan vi gräver upp gatan för att dra fjärrvärmerör markerar vi de rör och installationer som redan finns, t ex för el, tele, bredband, vatten, avlopp och gas.

3. Grävarbete
När vi grävt upp gatan gräver vi en smal kanal till din husvägg. Vi gör sedan ett hål i grundmursväggen där rören ska gå in i din villa.

4. Montering av rör
När rören är på plats och avstängningsventilerna har monterats, svetsas de samman och provtrycks så att vi ser att allt är i sin ordning.

5. Återställning av mark
Vi fyller igen gatan och eventuella kanaler i din trädgård. Samtidigt tätar vi hålet där rören går in i din grundmursvägg. Senare asfalteras även gatan på nytt.

6. Installering av fjärrvärmecentral
Nu är det klart att montera in din fjärrvärmecentral och koppla på fjärrvärmen. Detta utförs normalt av din VVS-firma alt. hjälper vi dig att komma i kontakt med några olika lokalt förankrade firmor.

7. Städning
Montörerna grovstädar efter sig och sen återstår det bara för dig att göra i ordning och inreda ditt nya rum. Varför inte ett hobbyrum eller en bastu!?

8. Besiktning
Vi gör en ut- och invändig besiktning och går igenom fjärrvärmecentralens funktioner med dig.

Anslutning till fjärrvärmenätet innebär att vi gräver fram fjärrvärmeledningen till en överenskommen anslutningspunkt vid kundens villa/fastighet. Vi borrar genom väggen och avslutar med ventiler innanför grundmur/husvägg. Förutsättning för anslutning är att våra fjärrvärmeledningar finns i gatan eller i närheten.

För privatkunder är anslutningsavgift 18.750 kr inkl. moms. Om fastighetsägaren har rätt till ROT-bidrag reduceras fakturan med halva arbetskostnaden inom tomt.

För företagskunder gäller anslutningsavgift enligt offert. Inget ROT-bidrag.

För att kunna räkna ut hur mycket värme du har förbrukat har du en värmemätare som sitter i anslutning till din värmeväxlare. Den mäter hur varmt vatten du tar emot från fjärrvärmenätet och hur mycket värme du tappat av genom att logga temperaturer och flöde på vattnet som passerar igenom. Dessa mätvärden beräknar fram energin i kWh. Mätarställningen som visas den sista dagen i perioden minus mätarställningen på din föregående faktura är din förbrukning för aktuell period som du debiteras efter. Perioden kan vara antingen en månad eller ett kvartal. 

I Perstorps fjärrvärmenät har vi nu i samtliga kundanläggningar, ca 900 st, installerat fjärravlästa mätare. Mätaren kommunicerar via GPRS och mätvärden skickas automatiskt in till en server. En gång per dygn skickas filen med timvärden för det senaste dygnet som lagrats i mätaren. På så sätt märker vi direkt om vi tappar kontakten med mätaren. Det kan bero på att strömmen till fastigheten är bruten, något kan störa signalen från mätaren eller, i värsta fall, det är något fel på mätarens kommunikationsenhet. 

Mätvärdet klockan 24 den sista dagen i varje månad ligger till grund för debitering och det mätvärdet kan du också läsa på din faktura. 

Med de fjärravlästa mätarna lever vi upp till den nya fjärrvärmelagen som har ett krav på historik över förbrukningen ner på dygnsnivå. Informationen visar också hur anläggningen mår, då vi kan se hur effektivt värmeväxlingen sker genom att titta på avkylning och flöde. Om du har problem eller misstänker att något är fel på din anläggning får du gärna kontakta oss, så kan vi plocka fram data till dig.

Bild hur avläses din fjv-mätare     

Bestämmelser för grävarbeten nära fjärrvärmeledningar

Allmänt

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära Perstorp Fjärrvärme AB:s ledningar.

Till fjärrvärmeledningar räknas även ventilkammare, luftnings-, avstängnings- och tömningsbrunnar med i markplanet liggande betäckningar samt ventilationstorn för fjärrvärmen. Invid ledningarna förläggs ofta signalkablar och rör för fiber. Fjärrvärmeledningar samt signalkablar är oftast märkta med ett markeringsband/nät över ledningarna.

Det är mycket viktigt att samtliga skador, även de i ytterhöljet, anmäls omgående. Reparationskostnaden blir då obetydlig. En liten skada som inte åtgärdas leder sannolikt till en reparation av stor omfattning.

Träd kan planteras minst 3 m från fjärrvärmeledningar. Buskar kan placeras närmare efter samråd med Perstorps Fjärrvärme. Byggnader eller fasta anordningar får ej placeras närmare än 2 m från fjärrvärmeledningar. Mindre avstånd kan medges efter samråd med Perstorps Fjärrvärme.

Förläggningsdjup

Fjärrvärmeledningar ligger på ett djup av 0,3 m eller mer. Det kan förekomma avvikelser i djupet. Därför måste man alltid vara försiktig när man gräver i närheten av ledningarna.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeledningar består av ett alternativt två parvis isolerade rör. I framledningen pumpas överhettat vatten med max 120°C och under högt tryck. Skadade ledningar kan innebära skållningsrisk och därmed utgöra en allvarlig fara för grävningspersonal och allmänhet. Fjärrvärmeledningar är uppbyggda av isolerade rör varvid ytterhöljet normalt består av PEH (svart).

Fjärrvärmevattnet är färgsatt med pyranin, ett ofarligt färgämne som ger grönfärgat vatten.

Före arbetet

Innan grävarbete, eller arbete med annan metod under marknivå, påbörjas ska uppgifter begäras om ledningarnas läge från Perstorps Fjärrvärme AB. Beställning görs lämpligast med markering på karta av det område där läge för våra ledningar önskas. Förfrågan om ledningsvisning görs via Ledningskollen.se och ni får svar inom tre dagar.

Perstorps Fjärrvärme överlämnar i första hand lägesinformationen i form av kartunderlag. Endast om Perstorps Fjärrvärme anser sig ha otillräckligt kartunderlag lägesmarkeras ledningar kostnadsfritt. Måttnoggrannheten på ledningskartorna är +/- 1 meter.

Vid grävning

Vid grävning intill Perstorp Fjärrvärmes ledningar gäller nedanstående villkor:

1. Maskingrävning
Maskingrävning får inte ske närmare kulvert med tillhörande kammare, brunnar och övriga installationer än 1,0 meter. Om ledningen frilagts genom handgrävning får maskingrävning ske intill 0,5 meter från ledningarna.

2. Friläggning
Vid all friläggning av fjärrvärmeledningar samt vid återfyllnad av schakten för frilagda ledningar, kontakta Perstorps Fjärrvärme på telefon 0435-31051. Friläggningen ska alltid ske genom handgrävning innan maskinarbete påbörjas. All grävning 0,5 meter från frilagda ledningar skall ske för hand och med stor försiktighet.

Friläggning av ledningar ska ske:

  1. Vid vertikal och horisontell jordborrning, spontning, neddrivning av rör och dylikt.
  2. Vid arbeten i mark som korsar fjärrvärmeledningar.

3. Parallellschakt
När parallellschakt grävs längs fjärrvärmeledningar inom 2 meter finns risk för att ledningarna bågnar, kontakta därför Perstorps Fjärrvärme på telefon 0435-31051.

Ansvar

Vid skador på fjärrvärmeledningar har det företag som utför grävarbetet (entreprenaden) skyldighet att ersätta Perstorps Fjärrvärme AB för de kostnader som till följd av skadan uppstår i samband med reparation, leveransbortfall och driftstörningar.

Felanmälan

Anmälan om skador skall ske omedelbart på telefon 0435-31051.

I akuta lägen och vid svårartad skada kan anmälan även ske via polis eller brandkår.

Vad är elektronisk faktura, (e-faktura)?
En elektronisk faktura skickas till dig via din Internetbank. Fakturan kan du titta på i Internetbanken och den kommer att se ut precis som en pappersfaktura.

Hur anmäler jag mig till elektronisk faktura?
Enklast anmäler du dig via din internetbank. Logga in och välj Anslut mottagare e-faktura eller liknande. Sök på Perstorps Fjärrvärme och anmäl dig. Då kommer ett kort formulär upp med de uppgifter vi behöver för att kunna registrera dig.

Hur avanmäler jag mig från elektronisk faktura?
Via din Internetbank letar du upp avanmälan för elektronisk faktura. Där följer du instruktionerna för avanmälan.

Hur vet jag att jag fått en elektronisk faktura till min Internetbank?
Du måste regelbundet kontrollera hos din Internetbank om du har några elektroniska fakturor som har kommit in för betalning.

Får jag pappersfaktura?
Nej, när du är anmäld till elektronisk faktura får du inte längre någon pappersfaktura från Perstorps Fjärrvärme AB.

Vilken information får jag på den elektroniska fakturan?
Den elektroniska fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

När betalas en elektronisk faktura?
När du har godkänt din elektroniska faktura hos din Internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

Kan jag kombinera elektronisk faktura med autogiro?
Ja, det går bra. Kontakta kundtjänst om du även vill ha autogiro.

När får jag den elektroniska fakturan?
Den elektroniska fakturan får du vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

Vad händer om jag missar att betala?
Om du missar att betala din elektroniska faktura, skickar Perstorps Fjärrvärme AB en påminnelse på papper.

Vad händer om jag byter bank?
Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten elektronisk faktura från Perstorps Fjärrvärme AB.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om elektronisk faktura?
Har du frågor om betalningen, kontakta din Internetbank. Har du frågor om innehållet i fakturan kontaktar du vår kundtjänst. Behöver du ytterligare information om elektronisk faktura, kontakta vår kundtjänst via telefon 0435-315 10 eller via e-post pfab@adven.com

  Autogiroanmälan (PDF)

  Fjärrvärmelagen (PDF)

  Allmänna avtalsvillkor för konsumenter (PDF)

  Tidigare allmänna avtalsvillkor konsument (PDF)

  Översikt villkorsändringar (PDF)

  Allmännna avtalsvillkor för näringsidkare (PDF)

  Statistik

Statistik

År Såld energi Köpt från Perstorp AB Producerad energi biopanna och RGK Oljeförbrukning
1999 31.808 MWh 32.998 MWh   188 m3
2000 31.774 MWh 31.776 MWh   122 m3
2001 32.668 MWh 33.441 MWh   240 m3
2002 32.506 MWh 32 230 MWh   384 m3
2003 32.570 MWh 36.504 MWh   000 m3
2004 34.800 MWh 39.600 MWh   57 m3
2005 37.100 MWh 40.400 MWh   41 m3
2006 39.330 MWh 44.900 MWh   81 m3
2007 39.800 MWh 46.200 MWh   85 m3
2008 41.100 MWh 48.500 MWh   37 m3
2009 43.800 MWh 50.800 MWh   125 m3
2010 50.400 MWh 56.800 MWh   338 m3
2011 43.500 MWh 51.200 MWh   115 m3
2012 47.000 MWh 54.400 MWh   39 m3
2013 45.500 MWh 54.800 MWh   37 m3
2014 41.800 MWh 33.000 MWh 16.661 MWh 73 m3
2015 44.100 MWh 17.850 MWh 34.567 MWh 9 m3
2016 46.100 MWh 16.600 MWh 38.660 MWh 1 m3
2017 45.900 MWh 17.600 MWh 36.701 MWh 1 m3
2018 45.800 MWh 15.100 MWh 40.250 MWh 1 m3
2019 44.900 MWh 10.800 MWh 42.400 MWh 1 m3
2020 44.200 MWh 10.800 MWh 40.700 MWh 1 m3
2021 48.900 MWh 9.300 MWh 45.500 MWh 1 m3

2022

45.700 MWh 11.600 MWh 43.700 MWh

1 m3

2023

45.800 MWh

26.700 MWh

27.292 MWh

1 m3

Energirådgivare i Perstorps Kommun
Ann-Kristine Nilsson, 0435-782495
Ann-Kristine.Nilsson@smfo.se